13,0$

01 Core  02 GB   20 GB

Thanh toán linh hoạt: Paypal, Visa, Visa debit and tranfer direct

Miễn phí: Công cụ quản lý hệ thống

Category:
Chi tiết
Không giới hạn data Miễn phí SSL let’s encrypt Cert
IPv4: 01 Miễn phí IPV6
Backup dữ liệu theo tuần Thanh toán linh hoạt: Paypal, Visa, Visa debit and tranfer direct
Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ chuyển dữ liệu lên EVG Cloud từ đơn vị khác
Miễn phí công cụ quản lý Cung cấp giải pháp linh hoạt theo yêu cầu